http://webs.racocatala.cat/catalunyacymru/vortaro_kimra_katalana_MILGI_p_2632c.htm

 

Y Gwe-eiriadur Cymraeg a Chatalaneg

 P

Diccionari en línia de gal·lès per a catalanoparlants

 

Hafan / Inici

 

(delw 0275)

 

Cysylltwch â ni trwy’r llyfr ymwelwyr / Contacteu amb nosaltres a través del llibre de visitants YMWELFA

 

A 2616c .....  B 2617c .....  C 2618c .....  CE 2619c .....  CR 2620c .....  CY 2621c .....  D 2622c .....  E 2623c .....  F 2624c .....  G 2625c .....  GW 2626c .....  H I J K 2627c .....  L 2628c .....  M 2629c .....  N 2630c .....  O 2631c .....  P Q 2632c .....  PL 2633c .....  R 2634c .....  S 2635c ..... T 2636c ..... TR 2637c .....  U V W X Y Z 2638c

 

 

p
Paraules del celta comú amb “kw” inicial tenen una ççp-ççç inicial a les llengües britàniques (gal·lès, còrnic, bretó); de vegades correspon a una ççc-çç [k] inicial a les llengües hibèrniques (irlandès, escocès, manx)

gal·lès

irlandès

pedwar (= quatre)

ceathair (= quatre)

pen (= cap)

ceann (= cap)

pridd (= terra)

cré (= terra)

pryd (= aspecte, aparença)

cruth (= aspecte, aparença)

pryf (= animal, insecte)

cruimh (= cuc)

pump (= cinc)

cóig (= cinc)

pwy (= qui)

(= qui)

pwyll (= sentit, raó)

ciall (= sentit, significat)

 

 

:_______________________________.

p
1 La p celta inicial no hi és a les llengües celtes modernes; correspon a la ‘p’ de les llengües llatines
..1/ adain = ala < britànic < celta *patanî

L’element ad- es troba també en adar = ocells, ehedeg = volar, edn = ocell;
cf llatí penna = ploma, peto dirigir-se, exigir
..2/ eiddew = heura; britànic < *edenn- < celta *pedenn- < indoeuropeu *ped- = lligar,
..3/ eira = neu; britànic < celta *argy- < indoeuropeu *pargy-
..4/ wyr = nét; Cf irlandès ó < ua (= nét; originalment descendant); llatí puer (= nen, nena; fill), grec pais, paidós (= nen, nena)


pab [paab] substantiu masculí
PLURAL pabau [ -be]
1
papa = el bisbe de Roma com a cap de l'església catòlica
2
col·loquial sacerdot catòlic
3
Gal·les del Nord capel Pab nom faceciós per una esglèsia catòlica ("capella (del) Papa")
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < llatí papa < grec pappas (= pare)
De la mateixa arrel britànica: còrnic pab (= papa), bretó pab (= papa); manx paab (= papa)

 


:_______________________________.

pabell, pebyll [PÂ belh, PÊ bilh] substantiu femení
1 tenda

2 tabernacle
pabell y cyfarfod (Exodus 29:42), - el tabernacle de la congregació preparat per Moisès per que el poble es trobi amb Déu


Salmau 27:3 Pe gwersyllai llu i’m herbyn, nid ofna fy nghalon: pe cyfodai cad i’m herbyn, yn hyn mi a fyddaf hyderus. 27:4 Un peth a ddeisyfais i gan yr ARGLWYDD, hynny a geisiaf; sef caffael trigo yn nhŷ yr ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr ARGLWYDD, ac i ymofyn yn ei deml. 27:5 Canys yn y dydd blin y’m cuddia o fewn ei babell: yn nirgelfa ei babell y’m cuddia; ar graig y’m cyfyd i.
Salms 27:3, :3, :5

pac popeth [ pak po -peth] substantiu masculí
PLURAL paciau popeth [ pak-ye po -peth]
1 (mena de bossa)
ETIMOLOGIA: “bossa (de) tot” (pac = bossa) + (popeth = tot) 


pagan [ -gan] substantiu masculí
PLURAL paganiaid [pa-gan-yed]
1
pagà = persona que adolava els déus romans o grecs
2
pagà – un que no va a missa
hen bagan yw e és pagà (“és un vell pagà”) – no practica la fe cristiana, no creu en Déu
ETIMOLOGIA: (pagan = pagà, persona pagana) + (-aidd sufix per fer adjectius)

:_______________________________.

1 pâl [paal] substanti masculí
PLURAL palau [-le]
1
pal
2
zona de Maldwyn, de la comarca de Powys pâls = estacada, tancat de pals
3
obsolet estacada, lloc dins una barrera d'estaques
Història Y Pâl "The Pale", l'estacada = la zona anglesa d'Irlanda, al voltant de Baile Átha Cliath
4
obsolet lloc tancat - un camp, un parc
5
Y Palau ("els pals") (col·loquialment Y Pale [pâ-le]) nom d'una casa pairal de Llandderfel, Gwynedd
ETIMOLOGIA: anglès pale (ara {peil}, però antigament {paal} < 1300+ francès antic pal < llatí palus (= pal)

 

:_______________________________.

pâl [paal] substantiu femení
PLURAL palau [ -le]
1 pala = eina per a cavar
2 dyn y bâl enterramorts (“(l’) home (de) la pala”)
3 galw pâl yn bâl dir pa al pa i vi al vi, parlar clar
ETIMOLOGIA: gal.lès pâl < britànic
de la mateixa arrel britànica: bretó pal ; còrnic pal

 

 

palasty [pa-la-sti] substantiu masculí
PLURAL palastai [pa-la-stai]

1 casal; en literatura una forma errònia en comptes de ‘plasty’ del segle 1800.
Yn agos i’r “Capel Bach” ar fron y cae rhwng yr heol o’r Cymmer a’r heol i Donyrefail saif hen balasdy a elwir y Capel Mawr (
Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl. Thomas Morgan. 1899, Caerdydd. Tudalen 28)


A prop del Capel Bach (“la petita capella”) al cim del camp entre la carretera de Y Cymer a Tonyrefail es troba el casal antic anomenat Capel-mawr (“la gran capella”)
ETIMOLOGIA: (1) Casal és plas (de l’anglès [plaas] ‘place’ = casal; en anglès d’avui en dia [pleis] ‘place’ = lloc, residència).
..2/ hi ha també una forma composta (plas = casal) + mutació suau + (ty = casa) > plasdy > plasty (= casal) (la mutació suau es perd sot la influència de la ‘s’)
..3/ contracció de (p + vocal + l) sobretot ocurreix de vegades en gal·lès col·loquial : exemples són (1) paladur > pladur (= dalla), (2) pa le (= quin lloc) > ple / ble
..4/ Es pensava (erroniament) que era més aviat etimologicament p’lasty < palasty (amb palas = palau com a primer element)


:_______________________________.

pálindrom [pa-lin-drom] substantiu masculí
PLURAL palindromau [pa-lin-dro-me]
1
palíndrom - una paraula o expressió que té la mateixa seqüència de lletres llegida tant de l'esquerre a la dreta com de la dreta a l'esquerre. which has the same sequence of letters read left to right and right to left (such as in English "Madam I'm Adam").
Eixamples en gal·lès ón "lladd dafad ddall" (matar / sacrificar una ovella cega) i "gwr drwg" (home dolent; (el) demoni)
ETIMOLOGIA: gal·lès < anglès < grec palindromos córrer darrera ún altre cop

 

palmant [pal -mant] substantiu masculí
PLURAL palmentydd [ pal-men-tidh ]
1
vorera
Roedd y dorf yn llanw’r palmentydd
La multitud omplia les voreres
palmentydd aur voreres d’or
2
(obsolet) (topònims) camí empedrat
ETIMOLOGIA: palmant < palment < *pawment < anglès pavment (pavement) (=camí empedrat, vorera)

:_______________________________.

pam
[PAM] (adv)
1 per què?

:_______________________________.

pan [PAN] (conj) quan

:_______________________________.

panasen, panas [pa NA sen, PA nas] substantiu femení
1 xirivia

:_______________________________.

paned, paneidiau [PA ned, pa NEID ye] (mf) = cwpanaid; (Nord) 1 contingut d'una tassa
2 una tassa de te

:_______________________________.

pannu [PA ni] (verb)
1 prepara un teixit (batent-lo, fent-lo encogir o premsant-lo)

:_______________________________.

pansan [pan-san] substantiu masculí
PLURAL pansis [pan -sis]
1 (Gal·les del Nord) (expressió de menyspreu per un homosexual o home efeminat) mariqueta
ETIMOLOGIA: pansan (Nord-oest) < pansen (pans- = primera síl·laba de pansi < anglès pansy flor – pensament; homosexual) + (-en sufix per formar substantius femenins)

 

:_______________________________.

Pantygaseg [ pant-ø-ga-seg]
1 (ST2599) localitat de la comarca de Torfaen, a 3km a l’oest de la ciutat de Pont-y-pwl
ETIMOLOGIA: (el) sot (de) l'egua (pant = sot) + (y = la) + mutació suau + ( caseg)


:_______________________________.

papur, papurau [PA pir, pa PI re] substantiu masculí
1 paper
- papur gwag [pa pir GWAAG] substantiu masculí
1 full blanc
- papur gwyn [pa pir GWIN] substantiu masculí
1 Llibre Blanc
- papur llinellog [pa pir lhi NE lhog] (*) full amb ratlles
- papur newydd, papurau newydd [pa pir NEU idh, pa PI re NEU idh] substantiu masculí
1 diari
- papur sugno [pa pir SIG no] substantiu masculí
1 paper assecant
- papur sgwariau [pa pir SKWAR ye] (*) full quadrat

:_______________________________.

papuryn, papurau [pa PI rin] substantiu masculí
1 tros de paper

:_______________________________.

pâr, parau [PAAR, PA re] substantiu masculí
1 parell
2 parella

:_______________________________.

para / parháu [PA ra / par HAI] (verb)
1 continuar

2 durar

nwyddau para mercaderies no corruptibles, articles que es conserven bé “bens (de) durar” (nwyddau = bens, articles) + (para = durar)
para byth durar per sempre
ei enw a bery byth el seu nom durarà per sempre
NOTA: tercera persona singular, present-futur: (literari) pery, col.loquial pariff, parith durarà


:_______________________________.

parablu [pa RA bli] (verb)
1 parlar

:_______________________________.

parablus [pa RA blis] (*) loquaç, parlador

:_______________________________.

parablwr, parablwyr [pa RA blur, pa RABL wir] substantiu masculí
1 xerrador

:_______________________________.

paradwys [pa RA duis] substantiu femení
1 Paradís

:_______________________________.

paraffanalia [pa ra fa NAL ya] (pl)
1 trastets

:_______________________________.

páraffin [PA ra fin] substantiu masculí
1 parafina

:_______________________________.

páragraff, paragraffau [PA ra graf, pa ra GRA fe] substantiu masculí
1 paràgraf

:_______________________________.

paratói [pa ra TOI] (verb)
1 preparar, enllistir

:_______________________________.

parc, parciau [PARK, PARK ye] substantiu masculí
1 parc
- ceidwad y parc [keid wad ø PARK] substantiu masculí
1 guàrdia d'un parc
- parc busnes, parciau busnes [park BI snes, park ye BI snes] substantiu masculí
1 parc de negocis
- parc ceir, parciau ceir [park KEIR, park ye KEIR] substantiu masculí
1 parking, aprcament

:_______________________________.

parca, parcas [PAR ka, PAR kas] substantiu masculí
1 parka (caçador)

:_______________________________.

Parc Buddug [park -dhig] substantiu masculí
1
parc públic de Caer-dydd
ETIMOLOGIA: traducció del nom anglès “Victoria Park”

:_______________________________.

Parcbuddug [park -dhig] substantiu femení
1
districte de la ciutat de Caer-dydd
ETIMOLOGIA: Vegeu l’entrada anterior
NOTA: noms de districte s’escriuen com a una sola paraula – per tant Parcbuddug

 

:_______________________________.

Parcbychan [ park- -khan] -
1 nom de carrer, Glynebwy (comarca de Blaenau Gwent)
ETIMOLOGIA: ‘tancat petit’ (parc = tancat) + (bychan = petit)


parcffordd [ park-fordh] substantiu femení
PLURAL parcffyrdd [ park-firdh ]
1 avinguda arbrada
ETIMOLOGIA: (parc = tancat) + (ffordd = carretera)

:_______________________________.

parch [PARKH] substantiu masculí
1 respecte

:_______________________________.

parch = parchedig [par KHE dig] (abreviatura) Y Parch. Jon Hywel = Y Parchedig Jon Hywel

:_______________________________.

parchedig [par KHE dig] (adjectiu)
1 respectat
2 (títol de ministre religió no-conformista) Y Parchedig Mihangel Owen, Y Parch. Mihangel Owen

 

:_______________________________.

Parïaid [pa- rî-ed]
1
Y Parïaid els de cognom Parri, la família Parri; plural de Parri

:_______________________________.

parcio [PARK yo] (verb)
1 aparcar

:_______________________________.

pardwn? [PAR dun] (frase)
1 com diu? Com dieu? Com dius?

:_______________________________.

pared, parwydydd [PA red, pa RUI duidh] substantiu femení
1 paret (interna)

:_______________________________.

parlwr, parlyrau [PAR lur, par LØ re] substantiu masculí
1 sala d'estar

parlyrau [par--re]
1
sales d’estar; plural de parlwr

:_______________________________.

parod [PA rod] (adjectiu)
1 a punt, preparat

bod yn barod i’r seilam ser boig per tancar (“ser a punt per al manicomi”)
(A la revista Llafar Gwlad (“llengua del país”, gal.lès parlat”), número 73, Haf (estiu) 2001
Ysbyty Meddwl Gogledd Cymru (neu’r Seilam i bobl leol)
L’Hospital Mental de Gal.les del Nord (o el “seilam” per als locals)
2 ateb parod resposta immediata:_______________________________.

parot, parotiaid [PA rot, pa ROT yed] substantiu masculí
1 lloro

:_______________________________.

parsel, parseli / parselau [PAR sel, par SE li / par SE le] substantiu masculí
1 parcel·la


Y Parselcanol [par-sel-ka-nol]
1
SN 6381 localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest
1
parròquia
ETIMOLOGIA: “la parcel·la (de terra) mitjana” (y article definit) + (parsel = parcel·la) + (canol = mitjà)

:_______________________________.

parth, parthau [PARTH, PAR the] substantiu masculí
1 part
2 regio 3 llar (Sud-est)

 

parthenw [parth-e –nu] substantiu masculí
PLURAL parthenwau [ parth-en –we]

1 nom de domini – nom que loacalitza una organització a la xarxa d’Internet (www.estelnet.com)
Gallem hefyd brynu parthenwau megis .com neu .co.uk ar eich rhan a chyfeirio'r URL i'ch safle.
(Citació de la Web de “GweFus”) Podem també comprar noms de domini com ara .com or .co.uk per part vostra i dirigir l’URL a la vostra web
ETIMOLOGIA: (parth = regió, domini) + (enw = nom)

parthlen [parth -len substantiu masculí
PLURAL parthlenni [parth- le -ni]
1
mapa (neologisme del segle 19 que no es fa servir al gal·lès d’avui en dia; la paruala moderna és map)
ETIMOLOGIA: (parth = regió) + mutació suau + (llen = full de paper)

:_______________________________.

parti, partïon [PAR ti, par TI on] substantiu masculí
1 festa

:_______________________________.

partïon [par TI on] (pl)
1 forma plural; vegeu: parti

:_______________________________.

parwydwydd [pa RUI duidh] (pl)
1 forma plural; vegeu: pared

:_______________________________.

pasg, Y [PASK] substantiu masculí
1 la Setmana Santa

:_______________________________.

pasgedig [pa SKE dig] (adjectiu)
1 (Bíblia) engreixat; y llo pasgedig = el vedell pasgedig (Bible) fattened; y llo pasgedig = the fattened calf

:_______________________________.

pasio [PAS yo] (verb)
1 passar

:_______________________________.

pasport, pasportiau [PA sport, pa SPORT ye] substantiu masculí
1 passaport

:_______________________________.

past [PAST] substantiu masculí
1 pasta


 

past [ past ] substantiu masculí
PLURAL: pastau [ pa -ste]
1 pasta
2 past dannedd [past DA nedh] = pasta de dents, pasta dentifrícia
3 past blawd pastetes
4 brillant d'imitació
5 pasta, picat;
past caws [past KAUS] substantiu masculí
1 pasta/picat de formatge
past cig [past KIIG] substantiu masculí
1 pasta/picat de carn
past pys daear [past piis DEI ar] substantiu masculí
1 pasta de cacuets
past pysgod [past PØ skod] substantiu masculí
1 pasta/picat de peix

past samwn = picat de salmó

ETIMOLOGIA: anglès paste < francès antic paste (= pasta)
<
llatí tardà pasta
< grec pasta (= farinetes d'ordi), plural neutre de pastos (= escampat, salat)
< passein
(= escampar).
En francès modern paste > pâte

NOTA: A Gal·les del Nord, com altres monosíl·labes amb –st, té vocal llarga: pâst


:_______________________________.

pastai, pasteiod [PA ste, pa STEI od] substantiu femení
1 torta
- pastai afalau [pa ste a VA le] substantiu femení
1 torta de pomes
- pastai datw [pa ste DA tu] substantiu femení
1 torta de patates
- pastai fwyar [pa ste VUI ar] substantiu femení
1 torta de mores
- pastai gig [pa ste GIIIG] substantiu femení
1 torta de carn
- pastai gig llo [pa ste giig LHOO] substantiu femení
1 torta de carn de vedell
- pastai stec a lwlod [pa ste STEEK a LU lod] substantiu femení
1 torta de bifstec i ronyons

:_______________________________.

pastwn, pastynau [PA stun, pa STØ ne] substantiu masculí
1 bastó

:_______________________________.

Patagonia [pa ta GON ya] substantiu femení
1 la Patagònia

:_______________________________.

patio, patios [PAT yo, PAT yos] substantiu masculí
1 pati

:_______________________________.

patrwm, patrymau [PA trum, pa TRØ me] substantiu masculí
1 model, patró

:_______________________________.

pau, peuoedd [PAI, PEI odh] substantiu femení
1 (obsolet) país; al himne nacional de Gal·les
- fy mhur hoff bau = el meu país profundament estimat; del llatí, = català 'pagès'

:_______________________________.

paun, peunod [PAIN, PEI nod] substantiu masculí
1 paó

:_______________________________.

pawb [PAUB] (pronom)

1 tothom

Daw ei dro i bawb cada porc té el seu Sant Antoni (“vindrà el seu torn a tothom”)
2
bawb (vocatiu, amb mutació suau) tots, tots vosaltres
 


:_______________________________.

pawen, pawennau [PAU en, pau E ne] substantiu femení
1 pota, arpa, garra

:_______________________________.

pawl [PAUL] substantiu masculí
1 nom d'home
- Pau

:_______________________________.

pe [PE] (conj) si

:_______________________________.

pe baech chi [pe BAI khi] (verb)
1 si fóssiu / estiguéssiu

:_______________________________.

pe baech chi ddim [pe BAI khi DHIM] (verb)
1 si no fóssiu / estiguéssiu

:_______________________________.

pe bae fe [pe BAI] (verb)
1 si fós / estigués (ell)

:_______________________________.

pe bae fo [pe BAI vo] (verb)
1 si fós / estigués (ell) (Nord)

:_______________________________.

pe bae hi [pe BAI hi] (verb)
1 si fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe baen nhw [pe BAI nu] (verb)
1 si fóssin / estiguéssin

:_______________________________.

pe baen nhw ddim [pe BAI nu DHIM] (verb)
1 si no fóssin / estiguéssin

:_______________________________.

pe baen ni [pe BAI ni] (verb)
1 si fóssim / estiguéssim

:_______________________________.

pe baen ni ddim [pe BAI ni DHIM] (verb)
1 si no fóssim / estiguéssim

:_______________________________.

pe baet ti [pe BAI ti] (verb)
1 si fóssis / estiguéssis

:_______________________________.

pe baet ti ddim [pe BAI ti DHIM] (verb)
1 si no fóssis / estiguéssis

:_______________________________.

pe bai fe ddim [pe BAI ve DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ell)

:_______________________________.

pe bai fo ddim [pe BAI vo DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ell) (Nord)

:_______________________________.

pe bai hi ddim [pe BAI hi DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe basach chi [pe BA sa khi] (verb)
1 si fóssiu / estiguéssiu (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basach chi ddim [pe BA sa khi DHIM] (verb)
1 si no fóssiu / estiguéssiu (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basa fo [pe BA sa vo] (verb)
1 si fós / estigués (ell) (Nord)

:_______________________________.

pe basa fo ddim [pe BA sa vo DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ella) (Nord)

:_______________________________.

pe basa fo ddim [pe BA sa vo DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ell) (Nord)

:_______________________________.

pe basa hi [pe BA sa hi] (verb)
1 si fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe basa hi ddim [pe BA sa hi DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ella) (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basan nhw [pe BA sa nu] (verb)
1 si fóssin / estiguéssin (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basan nhw ddim [pe BA sa nu DHIM] (verb)
1 si no fóssin / estiguéssin (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basan ni [pe BA sa ni] (verb)
1 si fóssim / estiguéssim (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basan ni ddim [pe BA sa ni DHIM] (verb)
1 si no fóssim / estiguéssim (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basat ti [pe BA sa ti] (verb)
1 si fóssis / estiguéssis (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basat ti ddim [pe BA sa ti DHIM] (verb)
1 si no fóssis / estiguéssis (Nord-oest)

:_______________________________.

pe basech chi [pe BA se khi] (verb)
1 si fóssiu / estiguéssiu

:_______________________________.

pe basech chi ddim [pe BA se khi DHIM] (verb)
1 si no fóssiu / estiguéssiu

:_______________________________.

pe base fe [pe BA se ve] (verb)
1 si fós / estigués (ell)

:_______________________________.

pe base fe ddim [pe BA se ve DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe base fo [pe BA se vo] (verb)
1 si fós / estigués (ell)

:_______________________________.

pe base fo ddim [pe BA se vo DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ell)

:_______________________________.

pe base hi [pe BA se hi] (verb)
1 si fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe base hi ddim [pe BA se hi DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (ella)

:_______________________________.

pe basen nhw [pe BA se nu] (verb)
1 si fóssin / estiguéssin

:_______________________________.

pe basen nhw ddim [pe BA se nu DHIM] (verb)
1 si no fóssin / estiguéssin

:_______________________________.

pe basen ni [pe BA se ni] (verb)
1 si fóssim / estiguéssim

:_______________________________.

pe basen ni ddim [pe BA se ni DHIM] (verb)
1 si no fóssim / estiguéssim

:_______________________________.

pe baset ti [pe BA se ti] (verb)
1 si fóssis / estiguéssis

:_______________________________.

pe baset ti ddim [pe BA se ti DHIM] (verb)
1 si no fóssis / estiguéssis

:_______________________________.

pe baswn i [pe BA su ni] (verb)
1 si fós / estigués (jo)

:_______________________________.

pe baswn i ddim [pe BA su ni DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (jo)

:_______________________________.

pe bawn i [pe BAU ni] (verb)
1 si fós / estigués (jo)

:_______________________________.

pe bawn i ddim [pe bau ni DHIM] (verb)
1 si no fós / estigués (jo)

:_______________________________.

Pebidiog [pe BID yog] substantiu femení
1 (Història) "centenar" (cantref) de Dyfed

:_______________________________.

pebyll [PE bilh] (pl)
1 forma plural; vegeu: pabell {·PA belh}

:_______________________________.

pechadur, pechaduriaid [pe KHA dir, pe kah DIR yed] substantiu masculí
1 pecador

:_______________________________.

pechod, pechodau [PE khod, pe KHO de] substantiu masculí
1 pecat

:_______________________________.

pechu [PE khi] (verb)
1 pecar

:_______________________________.

pedair [PE der] substantiu femení
1 quatre (4, forma femenina)

:_______________________________.

pedol
[ -dol] substantiu femení
PLURAL pedolau [ pe- -le]
shoe
1 (cavall, bou) ferradura = plat de ferro en forma de U posat a la peülla per protegir-la de superfícies pedroses
pedol ceffyl ferradura de cavall
y bedol la ferradura
gosod pedol posar una ferradura
2 nom d’alguna cosa amb forma de ferradura
u bedol namnom de la lletra ‘u’ an gal·lès. En gal·lès modern al sud del país una ‘u’ i una ‘i’ ténen la mateixa pronunciació, com que la ‘u’ ha acabat fent-se igual qur la ‘i’ (al nord, la ‘u’ encara té la seva pronunciació original diferenciada). Al sud, per tant, quan es diu els noms d’aquestes lletres cal d’algna manera descriure-les - ‘i’ és i ddot o i dot (la [i] amb punt) i u bedol (la [i] en forma de ferradura)
bwa pedol = (Arquitectura) arc aràbic (“arc (de) ferradura”)
magned pedol
imant amb forma de ferradura
3 pedolau
= joc en el qual es llencen ferradures a una estaca a terra
4 Y Bedol nom de taverna
..1/ name de taverna de Tal-y-bont (SH7668), comarca de Conwy
..2/ nom de taverna de Pen-y-sarn (
SH4690), comarca d’Ynys Môn
..3/ nom de taverna Bethel (SH5265), comarca de Gwynedd, construït el 1989
5 Y Bedol periòdic comunitari en llengua gal·lesa per la ciutat de Rhuthun i els voltants
ETIMOLOGIA: pedol < pedawl < *peddawl < britànic < llatí pedâlis (= del peu) < pês, pedis (= peu);
De la mateixa arrel llatina: català peu, anglès pedal (= pedal)

:_______________________________.

Pedr [ pe -der] substantiu masculí
1 nom d'home = Pere
2 l’apòstol Pere; Simó Pere, pescador de Bethsaida que després era el lídr dels apòstols
1 Pedr = Llythyr Cyntaf Pedr (primera carta de Pere) ,
2 Pedr = Ail Lythyr Pedr (segona carta de Pere)
3 Gwyl Bedr = “(la) festa (de) Pere”, 29 juny
4 Lanbedr = “(l’) església (de) Pere”. Nom de poble del nom d’una església parroquial
..1/ “Pere2 era freqüent en dedicacions, i en rededicacions substituint sants de l’església celta, fetes per clèrigues normanda.
..2/ Hi va un canvi d’accent a la forma original Llan-bedr [lhan-bedr] > Llanbedr [lhan-bedr].
..3/ A gal·lès col·loquial, en polisíl·labes una ‘r’ final després de ‘t’ o ‘d’ es perd (ffenestr (= finestra) > ffenest; rhaeadr (= cascada) > rhaead).
Per tant Llanbed.
..4/ I davant b ocurreix el canvi n > m. Per tant Llambed.
..
5/ A Gal·les del Sud-est, una e a la síl·laba final és a, i pobles amb aquest nom en aquesta contrada es diuen Llambad [lham-bad]
Noms amb Llanbedr al sud-est:
..1/ Llanbedr Gwynllw^g [gwin-lhuug] ST2680 “Peterstone Wentloog” (a la costa entre Caer-dydd i Casnewydd)
..2/ Llanbedr y Fro or Llanbedr ar Elái ST0876 “Peterstone Super Ely” (al riu Elái entre Llantrisant i Caer-dydd)
..3/ Llanbedr ar Fynydd SS9885 “Peterstone-super-montem” parròquia i restes d’una església al nord de Brynna i Llanharan. Vegeu Llanbad
5 Tre-bedr [tre-bedr] el nom gal·lès del la ciutat anglesa de Peterborough (una traducció literal)
6 Ffynnon Bedr
..1/ font de Llanbedr Pont Steffan (comarca de Ceredigion); Nom anglès: Peterwell
..2/ SN5747 font de Llanbedr y Fro (comarca de Bro Morgannwg)
ETIMOLOGIA: (“(la) font (de) Pere”) (ffynnon = font) + mutació suau + (Pedr = Pere)

7 ceiniogau Pedr “(els) penics (de) Pere” (història) impost anual de cada casa de familia per pagar els despeses de la Santa Seu

8 Pedr Feudwy Pere l’Ermita (Pedr) + mutació suau + (meudwy = hermita) (c1050-1115) predicador francès que va liderar una banda de croats pagesos en camí a la Terra Santa, derrotada i massacrada pels turcs a Europa de l’est

9 Pedr Fawr Pere el Gran (1672-1725), csar de Rúsia (1682-1725)

10
Eglwys Bedr Església de Sant Pere
Heol Eglwys Bedr nom de carrer (“(el) carrer (de) (l’) església (de) Pere”)
..1/ Penárth, comarca de Bro Morgannwg (“St. Peter’s Road”)
..2/ Caer-dydd, comarca de Bro Morgannwg (“St. Peter’s Road”)
..3/ Y Mwmbwls, comarca d’Abertawe (“St. Peter’s Road”)

11
Eglwys Bedr l’església de Pere a Roma

12
cenhinen Bedr, PLURAL cennin Pedr narcís (narcissus pseudonarcissus) (“porra (de sant) Pere”)

ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic < llatí Petrus < grec Petros (= roca), traducció de l’aramaic kepha (= roca). El nom original de l’apòstol era Simó, però Jesús li va donar el nom aramaic de Kepha.
De la mateixa arrel britànica: bretó Per (= Pere) < Pezr
de la mateixa arrel llatina: manx Peddyr (= Pere)

:_______________________________.

pedrog [PE drog] substantiu masculí
1 nom de sant gal·lès

:_______________________________.

pedryn, pedrynod [PE drin, pe DRI nod] substantiu masculí
1 petrell

:_______________________________.

pedwar [PED war] substantiu masculí
1 quatre (4, forma masculina)

2 gwely pedwar postyn llitotxa (“llit de quatre pals”)

:_______________________________.

pedwarawd, pedwarawdau [ped WA raud, ped wa RAU de] substantiu masculí
1 quartet

:_______________________________.

pedwaredd [ped WA redh] (adjectiu)
1 quart substantiu femení
1

:_______________________________.

pedwar mesur ar hugain [PED war ME sir ar HI gen] substantiu masculí
1 "les vint i quatre mesures", les formes tradicionals de la poesia gal·lesa

:_______________________________.

pedwerydd [ped WE ridh] (adjectiu)
1 quart substantiu masculí
1

:_______________________________.

pèg, pegiau [PEG, PEG ye] substantiu masculí
1 (tenda) pal
2 estaca 3 penja-robes 4 clavilla

:_______________________________.

Pegan [PE gan] substantiu femení
1 nom de dona
- forma diminutiva de Marged (= Margarida)

:_______________________________.

Pegi [PE gi] substantiu femení
1 nom de dona
- forma diminutiva de Marged (= Margarida)

:_______________________________.

pèg pabell [peg PA belh] (*) piqueta

:_______________________________.

peidio â [PEID yo] (verb)
1 cessar de

:_______________________________.

peidiwch â sôn [PEID yukh a SOON] (frase)
1 de res

:_______________________________.

peilot, peilotiaid [PEI lot, pei LOT yed] substantiu masculí
1 pilot

:_______________________________.

peint, peintiau [PEINT, PEINT ye] substantiu masculí
1 pinta (mig llitre)

:_______________________________.

peintiwr, peintwyr [PEINT yur, PEINT wir] substantiu masculí
1 pintor

 

peirianddryll [ peir-yan-dhrilh ] substantiu masculí
PLURAL peirianddryllau [ peir-yan-dhrø-lhe]
1 metralleta
ETIMOLOGIA: (peiriann- < peiriannh, forma de la síl·laba penúltima de peiriant = màquina) + mutació suau + (dryll = arma de foc)


:_______________________________.

peiriannau [peir YA ne] (pl)
1 vegeu: peiriant

:_______________________________.

peiriannwr [peir YA nur] substantiu masculí
1 vegeu: peiriannydd{·
pei ri A nidh}

:_______________________________.

peiriannydd, peirianwyr [
pei ri A nidh, pei ri AN wir] substantiu masculí
1 enjinyer

:_______________________________.

peiriant, peiriannau [PEIR yant,
pei ri A ne] substantiu masculí
1 màquina

2 peiriant ceiniogau (“màquina (de) penics”) màquina papadiners

:_______________________________.

peiriant golchi [PEIR yant GOL khi] substantiu masculí
1 rentadora:_______________________________.

peiriant gwerthu [ peir-yant gwer-thi] substantiu masculí
PLURAL peiriannau gwerthu [ peir- ya-ne gwer-thi]
1 màquina expenedora = màquina que ven petits productes a canvi de monedes
ETIMOLOGIA: traducció de l'anglès vending machine (= “màquina de vendre”, distibruidor automàtic)

 

 

:_______________________________.

peiriant-saethu
[ peir-yant sei-thi] v;;)
1 metrallar
ETIMOLOGIA: (peiriant = màquina) + (saethu = disparar)

:_______________________________.

peiriant torri bara [peir yan to ri BA ra] substantiu masculí
1 màquina de tallar pa

:_______________________________.

peiriant torri cig [peir yan to ri KIIG] substantiu masculí
1 màquina de tallar carn

:_______________________________.

peiriau [PEIR ye] (pl)
1 forma plural; vegeu: pair

:_______________________________.

peisiau [PEIS ye] (pl)
1 forma plural; vegeu: pais

:_______________________________.

peithyn [PEI thin] substantiu masculí
1 pectina

:_______________________________.

pêl, pelau [PEEL, PE le] substantiu femení
1 pilota

:_______________________________.

pêl, pelau, peli [PEEL, PE le, PE li] substantiu femení
1 pilota

2 (a) pêl droed [peel DROID] substantiu femení
1 pilota de futbol

(b) pêl-droed [peel DROID] substantiu femení
1 futbol (joc)

:_______________________________.

pêl-droediwr [peel DROID yur] substantiu femení
1 futbolista

:_______________________________.

pelen eira [pe len EI ra] substantiu femení
1 bola de neu
- pelen y llygad [PE len ø LH Ø gad] substantiu femení
1 globus de l'ull

 

:_______________________________.

pelen gig [ pe-len giig] substantiu femení
PLURAL pelenni cig [ pe- le ni kiig((6)
1 pilota, mandonguilla
ETIMOLOGIA: (pelen = pilota) + mutació suau + (cig = carn); paraula calcada de l’anglès ‘meatball’ (meat = carn, ball = pilota)

:_______________________________.

pêl fasged [peel VA sked] substantiu femení
1 bàsquet

:_______________________________.

pêl rwyd [peel RUID] substantiu femení
1 (forma de bàsquet)

:_______________________________.

pell [PELH] (adjectiu)
1 lluny
- anghysbell [a NGHØ spelh] (adjectiu)
1 remot
- pellháu [pelh HAI] (verb)
1 allunyar-se
- pellter [PELH ter] substantiu masculí
1 distància
- ychydig bellter [ø KHØ dig BELH ter] substantiu masculí
1 poca distància

:_______________________________.

pêl-rwyd [peel RUID] (*) (forma de bàsquet)

:_______________________________.

pelten [PEL ten] (*) cop de puny

:_______________________________.

pelydr, pelydrau [PE li dør, pe LI dre] substantiu masculí
1 feix (de llum)

:_______________________________.

pelydryn [pe LØ drin] substantiu masculí
1 forma plural; vegeu: pelydr

 

 

:_______________________________.

1 pen, pennau
[PEN, PE ne] substantiu masculí
1 cap

rhoi eich pen i’w dorri arriscar-se, gosar manifestar una opinió

2 al cap com a lloc de la intel.ligència
mae mwy yn ei boced nag yn ei ben ser imprudent amb els diners, tenir molts diners i poc sentit comú (“hi ha més a la seva butxaca que al seu cap”)

3 final

 

 

:_______________________________.

2 pen, pennau
[PEN, PE ne] substantiu masculí
1 llapis (de tinta), cf "pìn"
2 pen ysgrifennu [pin ø skri VE ni] substantiu masculí
1 ploma

 

:_______________________________.

pen a chlustiau [ pen-aa- khlist-ye ]
1 “cap i orelles”
siarad ar draws pen a chlustiau xerrar com una mallerenga / com una cotorra
ETIMOLOGIA: (pen = cap) + mutació aspirada + (chlustiau = orelles)

penadur [pe- -dir]substantiu masculí
PLURAL: penaduriaid [pren-a-dur-yed]
1
(obsolet) cap
Numeri 36.1 Pennau-cenedl tylwyth meibion Gilead, mab Machir, mab Manasse, o dylwyth meibion Joseff, a ddaethant hefyd, ac a lefarasant gerbron Moses, a cherbron y penaduriaid, sef pennau-cenedl meibion Israel:
Numbers 36:1 .....
Numeri 32.2 A meibion Gad a meibion Reuben a ddaethant, ac a ddywedasant wrth Moses, ac wrth Eleasar yr offeiriad, ac wrth benaduriaid y gynulleidfa, gan ddywedyd...
Numbers 32:2 .....
Diarhebion 28.16 Penadur heb ddeall sydd yn fawr ei drawsedd; ond y neb a gasao gybydd-dra, a estyn ei dyddiau
Proverbs 28:16 .....
Diarhebion 31.4 Nid gweddaidd i frenhinoedd, O Lemwel, nid gweddaidd i frenhinoedd yfed gwin; nac i benaduriaid ddiod gadarn
Proverbs 31:4 .....
Pregethwyr 10.4 Pan gyfodo ysbryd penadur yn dy erbyn, nac ymado ^’th le: canys ymostwng a ostega bechodau mawrion
Ecclesiastes 10:4 .....
ENG-Z
2
(obsolet) director de col·legi
3
(obsolet) moneda d’or anglesa
4
(obsolet) el Senyor, Déu; Jesucrist
Crist ein Penadur Critst el nostre Senyor

ETIMOLOGIA: (pen = cap) + (-adur = sufix per indicar una persona)

:_______________________________.

penaethes [pe NEI thes] substantiu femení
1 infermera directora

:_______________________________.

penaethiaid [pe NEITH yed] (pl)
1 forma plural; vegeu: pennaeth

:_______________________________.

Pen-allt [pe NALHT] substantiu femení
1 topònim ("cim de turó")

:_______________________________.

Penalltau [pe NALH te] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Pen-allt Mawr [pe nalht MAUR] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Penaran [pa NA ran] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Penárth [pe NARTH] substantiu femení
1 topònim
- ciutat
del sud-est ("promontori")

 

:_______________________________.

penben [PEN ben] (adjectiu)
1
 gwrthdrawiad penben xoc frontal

 

penbaladr [ pen- ba -la-dør] adjectiu
1 tot, d’un cap a l’altre
Normalment a l’expressió Cymru benbaladr tot Gal·les
Glasenwau Gogleisiol o Gymru Benbaladr Sobrenoms divertits d tot Gal·les (article de Llafar Gwlad (=‘parla (de) país’, tradició oral,), Gwanwyn (= Primavera) 1985
drwy’r wlad benbaladr a tot el país
ETIMOLOGIA: (”(fins al) cap (del) pal”) (pen = cap) + mutació suau + (paladr = pal)

:_______________________________.

Penbedw [pen BE du] substantiu femení
1 topònim
- ciutat d'Anglaterra (
Birkenhead) aprop de Liverpool. Igual que el nom anglès, = "promontori de bedolls")

:_______________________________.

pen blaen ffelt [pin blain FELT] substantiu masculí
1 llapis de feltre

:_______________________________.

pen-blwydd [pen BLUIDH] (*) aniversari (de naixement), natalici
- "cap (d') any -d'edat"
- dydd pen -blwydd [diidh pen BLUIDH] substantiu masculí
1 aniversari (de naixement), natalici
- "dia (del) cap (d') any -d'edat"

:_______________________________.

Pen-bre [pen BREE] substantiu femení
1 poble del sud-est (pen = cap, bre = (obsolet) turó)

:_______________________________.

penbwl [PEN bul] (*) 1 gamarús;
2 capgros (larva aquàtic); 3 (adjectiu)
1 estùpid

:_______________________________.

Pencader [pen KA der] substantiu femení
1 poble del sud-oest

:_______________________________.

pencadlys, pencadlysoedd [pen KAD lis, pen kad LØ sodh] substantiu masculí
1 (Militar) quarter general
2 (Policia) commiseria principal 3 (empresa) seu comercial, oficina principal

:_______________________________.

pencampwr, pencampwyr [pen KAM pur, pen KAMP wir] substantiu masculí
1 campió

:_______________________________.

pencampwraig, pencampwragedd [pen KAMP wreg, pen kamp WRA gedh] substantiu masculí
1 campiona

:_______________________________.

pencampwriaeth, pencampwriaethau [pen kam PUR yeth, pen kam pur YEI the] substantiu masculí
1 campionat

:_______________________________.

Pencarreg [pen KA reg] substantiu femení
1 topònim ("cim de la roca")

 

 

:_______________________________.

Pen-cnwc [ pen knuk]
1 granja 1km al sud-sud-est de Llanboudy SN2123 (comarca de Caerfyrddin)
ETIMOLOGIA: pen y cnwc (“(el) cim (de)l turó”)

(pen = cim) + (y = article definit) + (cnwc = turó) La pèrdua de y entre el substantiu principal i el substantiu qualificador és un fet molt estès a la toponomia gal·lesa

 

 

:_______________________________.

pendefig [ pen- -vig] substantiu masculí
PLURAL: pendefigion [ pen-de- vig -yon]
1 aristòcrata cap, governant, rei
Pwyll pendefig Dyfed
Pwyll el príncep de Dyfed
2 aristòcrata, noble
brenhinoedd a phendefigion y ddaear els reis i els nobles de la Terra

ETIMOLOGIA: gal·lès antic (*pendaf = més alt) < britànic (*penno-tamo- (tamo- = sufix superlatiu) + (-ig = sufix diminutiu); En gal·lès modern *pendaf és pennaf (= principal). Correspon a l’adjectiu bretó pinvidik (= ric) < ‘pindivik’

:_______________________________.

penderfynu [pen der VØ ni] (verb)
1 decidir

:_______________________________.

Pen-din [pen DIIN] substantiu femení
1 topònim ("cim de la fortalesa")

 

pendraphen [ pen-drâ-fen ] adjectiu
(Gal·les del Nord)
1
capgirat
ETIMOLOGIA: ‘cap sobre cap’ (pen = cap) + (dra = per sobre) + mutació espirant + (pen = cap)

 

:_______________________________.

pendro [pen -dro] substantiu femení
També masculí y pendro
1 mareig
Mae’r bendro arno i
estic marejat (“el mareig és sobre meu”)
2 (malatia d’ovelles) mareig
ETIMOLOGIA: (pen = cap) + mutació suau + (tro = gira)

NOTA: (1) També masculí y pendro
..2/ A Gal·les del Nord la preposició ‘gan’ ha substituit ‘ar’ en expressions que indiquen malaties
Mae’r bendro arna i > Mae’r bendro gen i

:_______________________________.

penelin, penelinoedd [pe NE lin, pe ne LI nodh] substantiu masculí
1 colze

 

:_______________________________.

peneliniad [ pe-ne-lin -yad] substantiu masculí
PLURAL: penelinoedd [ pe-ne-lin- -de]
1
cop de colze
ETIMOLOGIA: (penelin- arrel de penelino = dona cops de colze) + (-iad sufix per formar substantius)


:_______________________________.

penelino [ pe-ne- -no] verb
1
donar un cop de colze, doonar cops de colze
1
penelino ar posar el colze o colzes sobre
ETIMOLOGIA: (penelin = colze) + (-o sufix per formar verbs)

 

:_______________________________.

Pen-feidr [pen- vei-dir] substantiu femení
1
nom de granja, Y Ferwig SN1849 (comarca de Ceredigion)
ETIMOLOGIA: “pen y feidr” – capdamunt del camí (pen = cap) + (y = article definit) + mutació suau + (beidr / meidr = camí)

:_______________________________.

Penfro
[PEN vro] substantiu femení
1 ciutat del sud-oest ("promontori, límit de la terra")

 

pengaead [ pen- gei -ad] adjectiu
1 tancat en una banda;
heol bengaead = carrer sense sortida
swydd bengaead = feina sense futur
ETIMOLOGIA: (pen = cap) + mutació suau + (caead = tancat)

:_______________________________.

Pengam [PEN gam] substantiu femení
1 poble del sud-est

:_______________________________.

pen-glin, pen-gliniau [pen GLIIN, pen GLIN ye] substantiu masculí
1 genoll

penglog [pen -glog] substantiu femení
PLURAL: penglogau [pen- glô -ge]
1
crani, closca = cobertura ossasa del cap d’un mamífer
2 crani, closca; imatge d’una closca per representar la mort o perill de mort
3 ment
wn i ddim be sy yn i en benglog a
(intentar explicar allò que algú ha dit o fet) no sé gens allò que pensa
4
(en algunes expresions) idiota
hen benglog gwirion anoca, beneitó
hen bengloga ofnadwy beneitons de debò (zona de Morgannwg de l'est)
5
y benglog a'r esgyrn croes calavera dels pirates,
6 Rhaeadr y Benglog (“salt de la calavera”) nom d’una cascada del riu Ogwen (Gal·les del nord-oest). Nom anglès: Ogwen Falls

ETIMOLOGIA: "pedra (del) cap" (pen = cap) + mutació suau + (clog = pedra, crani); còrnic clog (= penya-segat); els dos elements en irlandès cloigeann (= crani, cap), cloch (= pedra); bretó klopenn (= crani) té els elements al revers (klog + penn).
NOTA: Una altra paraula usada en gal·lès col·loquial per ‘crani’ és cragen, crogen amb el sentit bàsic de ‘closca’, en bretó és krogenn (= closca, crani), com en còrnic krogenn (= closca, crani)

:_______________________________.

Peniel [PEN yel] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

penigámp [pe ni GAMP] (adjectiu)
1 excel·lent

:_______________________________.

pen-lin [pen LIIN] substantiu masculí
1 vegeu: pen-glin

:_______________________________.

pen llenwi [pin LHEN wi] substantiu masculí
1 estilogràfica

:_______________________________.

Pen Llithrig y Wrach [pen LHI thrig ø WRAAKH] substantiu femení
1 topònim
- "cim relliscós de la bruixa"

:_______________________________.

Pen Maen Wern [pen main WERN] substantiu femení
1 topònim "cim de la roca de la verneda"

:_______________________________.

pen marcio [pin MARK yo] substantiu masculí
1 rotulador

:_______________________________.

Penmon [PEN mon] substantiu femení
1 poble de l'illa de Môn

:_______________________________.

pennaeth [pe naith] SUBSTANTIU MASCULÍ
PLURAL: penaethiaid [pe neith yed]

1
director d'un departament d'un institut
Pennaeth yr Adran Gymraeg
director del departament de gal·lès
pen = cap, capdavanter + aeth = suffix que indica un ofici

:_______________________________.

pennaf [PE na] (adjectiu)
1 principal

:_______________________________.

Pennardd [PE nardh] substantiu femení
1 top

 

:_______________________________.

pennionyn [ pen-nyo-nin] substantiu masculí
1
(Gal·les del Nord) cap de ceba (sobrenom per un home calb)
Tafarn Pennionyn nom d’una taverna del poble de Y Groeslon (comarca de Gwynedd), del sobrenom d’un propietari (Owen Rowlands) a fianls del segle 1800. El nom oficial era “Llanfair Arms” (escut de Llanfair) com que es va construir sobre un solar que era part dels terrenys d’en Hugh Griffith, propietari de la finca de Plas Llanfair. El nom local va esdevenir el nom oficial el maig 2002 (reportatge del setmanari “Y Cymro” 01 juny 2002)
ETIMOLOGIA: (pen = cap) + (nionyn = ceba)

:_______________________________.

pennod, penodau [PE nod, pe NO de] substantiu masculí
1 capítol

:_______________________________.

pennog, penwaig [PE nog, PEN waig] substantiu femení
1 erengada (Nord); també penogyn {·pe NO gin}

:_______________________________.

penodau [pe NO de] (pl)
1 forma plural; vegeu: pennod {·PE nod}

:_______________________________.

penodi [pe NO di] (verb)
1 nomenar

:_______________________________.

penogyn [pe NO gin] substantiu masculí
1 vegeu: pennog

 :_______________________________.

Pen Pumlumon Arwystli [pen pim LI mon a RUIST li] substantiu femení
1 topònim "cim dels cinc turons de la regió d'Arwystli"

:_______________________________.

pen punt a chynffon dimai
[ pen pint aa khøn-fon di-me ]
1 tenir roba fina per impressionar però ser pobre
Pen punt a chynffon dimai yw hi Porta roba fina per impressionar però és pobre
ETIMOLOGIA: ‘(el) cap (que costa una) lliura i (la) cua (que costa) mig penic’ (pen = cap) + (punt = lliura) + (a = i) + mutació espirant + (cynffon = cua) + (dimai = mig penic)

:_______________________________.

Pen-rhiw-goch [pen rhiu GOOKH] substantiu femení
1 topònim: cim del turó vermell

:_______________________________.

penrhyn, penrhynoedd / penrhynau [PEN rhin, pen RHØ nodh / pen RHØ ne] substantiu masculí
1 promontori

 

:_______________________________.

Y Penrhyn-coch [ pen-hrin kookh ]
1 (SN6482) localitat de la comarca de Ceredigion, Gal·les del Sud-oest
ETIMOLOGIA: (y = article definit) + (penrhyn = promontori) + (coch = vermell)

 

:_______________________________.

Penrhyn Cothnais [pen-hrin koth –nais, -nes]
1 John O’ Groats (a dalt de tot d’Escòcia)
O Bentir Cothnais hyd Ben Tir Cernyw de John O’Groats d’Escòcia a Penn an Wlaz (Land’s End) de Cornualles
ETIMOLOGIA: (penrhyn = península) + (Cothnais = Caithness, enw ardal, forma escandinau del nom autòcton Cataibh (= Sutherland), amb ‘ness’ = nas, península)

:_______________________________.

Penrhyn-mawr [pen rhin MAUR] substantiu femení
1 topònim ("el gran promontori")

:_______________________________.

pensaer, penseiri [PEN sair, pen SEI ri] substantiu masculí
1 arquitecte

:_______________________________.

pensaerniaeth [pen seir NI eth] substantiu femení
1 arquitectura

:_______________________________.

pensafiad [pen SAV yad] substantiu femení
1 posició de cap

:_______________________________.

penseiri [pen SEI ri] (pl)
1 forma plural; vegeu: pensaer {·PEN sair}

:_______________________________.

pensel, penseli [PEN sel, pen SE li] substantiu masculí
1 llapis
- pensel droi [pen sel DROI] substantiu femení
1 portamines
- pensel farcio [pen sel VARK yo] substantiu femení
1 llapis de marcar
- pensel graffit [pen sel GRA fit] substantiu femení
1 llapis de grafit
- pensel lèd [pen sel LED] substantiu femení
1 llapis (amb mina de plom)
- pensel liw [pen sel LIU] substantiu femení
1 llapis de color

 

:_______________________________.

pensen [pen -sen] substantiu femení
1 penic
Doos gen i ddim pensen goch no tin ni cinc (“no tinc cap penic vermell – és a dir, del color del coure)
heb ddim pensen ar eich elw sense res, sense diners (“sense cap penic sobre el vostre benefici”)
heb yr un bensen ar eich elw sense res, sense diners (“sense l’un penic sobre el vostre benefici”)
bod heb yr un bensen no tenir cinc (“estar sense l’un penic”)

ETIMOLOGIA: (pens < anglès pence = penics) + (-en sufix femenina singularitzant – la paraula autòctona ceiniog = peic és de gènetre femení); pence, plural de penny < anglès antic penig (= penic)

:_______________________________.

pensiwn, pensiynau [PEN shun, pen SHØ ne] substantiu masculí
1 pensió (diners)

:_______________________________.

pensiynau [pen SHØ ne] (pl)
1 forma plural; vegeu: pensiwn {·PEN shun}

 

 

:_______________________________.

pensiynwr [ pen- shø -nur] substantiu masculí
PLURAL: pensiynwyr [ pen- shøn -wir]
1 pensionat
ETIMOLOGIA: (pensiyn- = arrel tònica de pensiwn = pensió) + (-wr = home)
 

:_______________________________.

pensiynwraig
[ pen- shøn -wreg] substantiu femení
PLURAL: pensiynwragedd [ pen-shøn- wrâ -gedh]
1 pensionada
ETIMOLOGIA: (pensiyn- = arrel tònica de pensiwn = pensió) + (-wraig = dona)

 

:_______________________________.

pensynnwr [pen--nur] substantiu masculí
PLURAL: pensynnwr [pen-søn-wir]
1 somiejador
ETIMOLOGIA: (pensynn- = arrel de pensynnu = somiejar) + (-wr = home)

:_______________________________.

pen tost [pen TOST] substantiu masculí
1 mal de cap (Sud); Nord: cur yn y pen
- mae pen tost arna i [pen TOST] (frase)
1 tinc mal de cap

 

:_______________________________.

Y Pentrapen -tra]
1 Nom antic a les granges del voltant per Merthyrtudful
NOTA: ‘el poble’. En gal·lès col·loquial la ‘f’ final es perd > pentre; al sud-est, una ‘e’ a la síl·laba final és pronuncïa ‘a’.

:_______________________________.

Pentraeth [PEN treth] substantiu femení
1 poble de Môn (Nord-oest); ("vora/cap de la platge")

:_______________________________.

pentre [PEN tre] substantiu masculí
1 = Vegeu: "pentref"

:_______________________________.

Pentreberw [pen tre BE ru] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Pentrecagal [pen tre KA gal] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Pentrecaseg [pen tre KA seg] substantiu masculí
1 topònim, Sud-est (Jersey Marine)

:_______________________________.

pentref (pentre'), pentrefi [PEN tre, pen TRE vi] substantiu masculí
1 poble

:_______________________________.

Pentre-poeth [pen tre POITH] substantiu femení
1 topònim ("llogaret incendiat")

 

:_______________________________.

Pentwyndeintur [ pen-tuin-dein-tir]
1 Nom de carrer de Craig-berth-lwyd, al costat de Mynwentycrynwyr (comarca de Merthyrtudful)
ETIMOLOGIA: pen twyn y deintur – (“(el) cim (del) turó (de)l marc”)

 (pen = cim) + (twyn = turó) + (y article definit) + (deintur = marc per estendre teixits)

 

:_______________________________.

pentyriad [ pen- tør -yad] substantiu masculí
PLURAL pentyriadau [ pen-tør- -de]
1 accident en cadena
ETIMOLOGIA: (pentyr- arrel de pentyrru = apilar) + (-iad sufix per formar substantius)

pentyrrau [ pen- -re]
1 plural de pentwr (= pila)

:_______________________________.

pentywyn [pen TØ win] substantiu femení
1 topònim
- ("vora/cap de les dunes")

:_______________________________.

penwaig [PEN waig] (pl)
1 pennog

:_______________________________.

Penweddig [pen WE dhig] substantiu femení
1 (Història) "centenar" (cantref) de Ceredigion

 

penwirioni [pen-wir--ni] verb
1 penwirioni ar obsessiona-se amb
ETIMOLOGIA: (pen = cap) + mutació suau + (gwironi = obsessionar-se)

:_______________________________.

Pen-y-bonc [ pen ø bongk]
1 localitat a Amlwch, comarca d’Ynys Môn
ETIMOLOGIA: (“(el) cim / (el) cantó (de) la pujada”) (pen = cim, final) + (y = article definit) + mutacio suau + (ponc = pujada, pujolet)

 


:_______________________________.

Pen-y-bont [pe nø BONT] substantiu femení
1 topònim ("vora/cap del pont")

 


:_______________________________.

Pen-y-bont ar Ogwr [pe nø BONT a RO gur] substantiu femení
1 ciutat del sud-est; Vegeu: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

:_______________________________.

Pen-y-bont Rhydybeddau [pe nø BONT rhiid ø BE dhe] substantiu femení
1 topònim de Ceredigion (Sud-oest); Rhydybeddau = "gual de les tombes"

:_______________________________.

Pen-y-cae-mawr [pen ø kai MAUR] substantiu femení
1 topònim
- vora/cap del gran camp/tancat

 

:_______________________________.

Penycaerau [ pen-ø-kei-re ]
1 SH2087 localitat del districte de Dwyfor (comarca de Gwynedd)
2 nom d’una església de Steuben, Estat de Nova York
“The numbers of the Calvinistic Methodists who were members of or attended Capel Ucha, the former Union Church, were continually growing larger as new settlers arrived. By 1824 several felt themselves strong enough to organize a church of their own, and aided by Mr. James Owen of Trenton, they incorporated in February of that year and by August had completed Pen-y-caerau, their first church in this vicinity. This was located about a mile east of Remsen village on the hill opposite Capel Ucha, which stood about half a mile west of Remsen in the town of Steuben. Though their building was completed, they did not leave Capel Ucha entirely, as they had no pastor. One of their members, Benjamin Davies, rose to the occasion, began preaching in 1826, and from that date served as the pastor of the church.” (The Welsh in Oneida County, New York. Paul Demund Evans.
M.A. Thesis, 1914, Cornell University.)

ETIMOLOGIA: ‘lloc al cap de les parets / de la fortalesa’ (pen = cap) + (y = article definit) + (caerau = fortalesa, plural de caer = fortalesa, muralla)

NOTA: La pronunciació local és amb [a] final (au a una síl·laba final és [e] generalment; al nord-oest de Gal·les és [a])

:_______________________________.

Penychen [pe NØ khen] substantiu femení
1 topònim

:_______________________________.

Pen-y-clawdd [pen ø KLAUDH] substantiu femení
1 topònim
- vora/cap de tancat (amb bardissa)

:_______________________________.

penyd, penydiau [PE nid, pe NØd YE] substantiu masculí
1 penitència

:_______________________________.

Pen-y-fan [pen ø VAN] substantiu femení
1 topònim
- muntanya del sud-est; "cim del turó"

 :_______________________________.

Pen-y-graig [ pen- ø-graig ]
1 SS9991 localitat de la comarca de Rhondda-Cynon-Taf, a prop de Tonypandy [hron-dha -non taav], població: 7.255 (1971); proporció de gal.lesoparlants: 8% (1971)
2 SH2033 localitat del districte de Dwyfor (comarca de Gwynedd), del costat occidental de Llangwnnadl
3 SJ2640 localitat de la comarca de Dinbych
4 nom de carrer en aquestes ciutats:
..1/ Caernarfon (nom anglès: Pool Lane)
..2/ Rhiwbina, Caer-dydd
5 nom d’una església entre Remsen i Boonville, Estat de Nova York
“The Calvinistic Methodists established the following churches.
In 1828 a church was established known as Pen-y-graig on the road from Remsen to Boonville, three miles from Remsen village in the town of Steuben. In the same year, Capel Nant was built in Steuben about three miles southwest of Remsen village. In 1828 also they organized a church at French Road in Steuben township about two miles north of Pen-y-graig. They were not able here to erect a church building until 1835. Three years after these three Calvinistic Methodist churches were organized, another was formed, this in the village of Remsen in 1831, known as Capel Careg (Stone Church).” (The Welsh in Oneida County, New York. Paul Demund Evans. M.A. Thesis, 1914, Cornell University.)

ETIMOLOGIA: ‘(lloc del) límit (de) la roca’ (pen = cap, límit) + (y = article definit) + mutació suau + (craig = roca)
 

 

:_______________________________.

Penymynydd [ pen-ø-mø-nidh ]
1 SJ3062 localitat del comtat d’Y Fflint, al nord de Pen-y-ffordd
2 nom de carrer
..1/ Croeserw (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)
..2/ Y Betws (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr)
3 nom d’una església a prop de Remsen Estat de Nova York
“While the Calvinistic Methodists were thus multiplying their organization, the Congregationalists were not idle. Many of the members of Capel Ucha lived on the hills to the north and west [of Remsen]. For their benefit in March 1832 Penymynydd (Top of the Mountain) was organized, and a building erected about three miles north of Capel Ucha. This church almost to the present time has been served by the pastor at Capel Ucha. Six years after this two other Congregational churches were founded in the neighborhood, Peniel and Bethel. Morris Roberts, the pastor, was turned out of Capel Careg, the C. M. church in Remsen village, on account of liberal views. A large number of his congregation went with him and established a Congregational society in the village in 1838. A church was erected called Peniel. “ (The Welsh in Oneida County, New York.
Paul Demund Evans. M.A. Thesis, 1914, Cornell University.)


ETIMOLOGIA: ‘(el) límit de la tera alta’ (pen = cap) + (y = article definit) + (mynydd = terra alta)

:_______________________________.

Pen-yr-heol [pen ø RHEOL] substantiu femení
1 topònim
- "cap de la carretera"

:_______________________________.

Pen-y-sarn [pen ø SARN] (*) topònim
- "cap del camí empredrat / (de vegades) de la carretera (romana)"

:_______________________________.

perchennog, perchnogion [per KHE nog, pekh NOG yon] substantiu masculí
1 propietari

:_______________________________.

perchyll [PER khilh] (pl)
1 forma plural; vegeu: porchell

:_______________________________.

peredur [pe RE dir] substantiu masculí
1 nom d'home
2 vegeu: Mabinogion {·ma bi NOG yon}

:_______________________________.

peren, pêr [PE ren, PEER] substantiu femení
1 pera

:_______________________________.

pererin, pererinion [pe RE rin, pe re Rin yon] substantiu masculí
1 pelegrí

:_______________________________.

1 perfedd, perfeddion / perfeddau [PER vedh, per VEDH yon / per VE dhe] substantiu masculí
1 centre
2 budells

:_______________________________.

2 Perfedd [PER vedh] substantiu femení
1 (Història)

1
"veinat" (cwmwd) del "centenar" de Cantref Bychan (Ystrad Tywi)
2
"veinat" (cwmwd) del "centenar" de Penweddig (Ceredigion)

:_______________________________.

perffaith [PER veth] (adjectiu)
1 perfecte perfect

:_______________________________.

perfformiad, perfformiadau [per FORM yad, per form YA de] substantiu masculí
1 actuació

 

:_______________________________.

perfformiadol [ per-form--dol] adjectiu
1 celfyddydau perfformiadol arts teatrals
ETIMOLOGIA: (perfformiad = actuació) + (-ol prefix per formar adjectius)

:_______________________________.

perfformio [per FORM yo] (verb)
1 actuar to perform

:_______________________________.

Peris [PE ris] substantiu femení
1 Afon Peris - riu de Ceredigion

2
Nant Peris - riera d'Arfon

:_______________________________.

perllan, perllannau [PER lhan, per LHA ne] substantiu femení
1 hort fruiter

 

 

:_______________________________.

persli [ per -sli] substantiu masculí
1 julivert
saws persli salsa de julivert
ETIMOLOGIA: anglès mitjà [pérsli] persely < anglès antic petersilie (i també francès antic persil) – tots dos de llatí tardà pertrosilium < pertroselînum < grec petroselînon julivert de roca.
En anglès modern és [pársli] parsley, amb el canvi er > ar. Francès modern: persil:_______________________________.

person, personiaid [PER son, per SON yed] substantiu masculí
1 capellà anglicà

2 trwyn y person carpó de pollastre rostit (“nas del capellà”)

:_______________________________.

persondy, persondai [per SON di, per SON dai] substantiu masculí
1 casa del capellà

:_______________________________.

personiaid Bangor [per SON yed BANG gor] (pl)
1 capellans de Bangor
- nom donat a núvols que porten pluja a la contrada de l'oest de la ciutat de Bangor

:_______________________________.

personol [per SO nol] (adjectiu)
1 personal

:_______________________________.

person plwyf [per son PLUI] substantiu masculí
1 capellà anglicà ("capellà parroquial")

:_______________________________.

perswadio [per SWAD yo] (verb)
1 persuadir persuade

:_______________________________.

pert [PERT] (adjectiu)
1 (Sud) bonic

:_______________________________.

perth, perthi [PERTH, PER thi] substantiu femení
1 arbust

:_______________________________.

perthen [PER then] substantiu femení
1 vegeu: perth

:_______________________________.

perthog [PER thog] (adjectiu)
1 cobert d'arbustos bush-covered, bushy

:_______________________________.

perthynas, perthnasau [per THØ nas, perth NA se] substantiu masculí
1 relació

:_______________________________.

perthyn i [PER thin] (verb)
1 ser la propietat de
2 ser parent de

:_______________________________.

perygl, peryglon [PE ri gøl, PE rig; pe RØ glon] substantiu masculí
1 perill (la forma estàndard és perygl {·PE ri gøl] i la forma col·loquial peryg' [PE ri gøl] amb pèrdua de la 'l' final)

 

:_______________________________.

peryglu [pe RØ gli] (verb)
1

1 posar en perill

peryglu`ch bywyd / peryglu’ch einioes posar en perill la vida d'algú

:_______________________________.

peryglus [pe RØ glis] (adjectiu)
1 perillós

:_______________________________.

Pesda [PE sta] substantiu femení
1 nom col.loquial de Bethesda

:_______________________________.

peswch [PE sukh] substantiu masculí
1 tos

:_______________________________.

peswch
- mae peswch arna i
[PE sukh] (frase)
1 tinc tos

:_______________________________.

pesychu [pe SØ khi] (verb)
1 tossir

:_______________________________.

petái [pe TAI] (verb)
1 si fós

 

:_______________________________.

petawn i
1 si fós
petáwn i ond yn gallu! si jo pogués
ETIMOLOGIA: petáwn < ped bawn si fós

:_______________________________.

petáwn i ond yn...! [pe taun i ond øn]
1
tant de bo
petáwn i ond yn gallu tant de bo pogués

:_______________________________.

peth, pethau [PEETH, PE the] substantiu masculí
1 cosa

2 hynny o beth aquell assumpte
rw i’n hollol bendant ar hynny o beth estic ben segur pel que fa a allò
3 dim o beth (parlant de l’infantesa) (“res d’una cosa”)
pan oeddwn i'n ddim o beth quan jo era molt petit
ers yn ddim o beth des de molt petit

 

:_______________________________.

pethau
1 ei gadael hi rhwng rhywun a’i bethau deixar que se les compongui tot sol
rhyngddo ef a’i bethau! que se les compongui tot sol

 

:_______________________________.

pethma [ peth -ma] substantiu masculí
(Gal·les del Nord)
1 cony
ETIMOLOGIA: y peth ’ma aquesta cosa (y article definit) + (peth = cosa) + (’ma < yma = aquí)

:_______________________________.

petrisen, petris [pe TRI sen, PE tris] substantiu femení
1 perdiu

:_______________________________.

petrol [PE trol] substantiu masculí
1 benzina

:_______________________________.

petruso [pe TRI so] (verb)
1 dubtar

:_______________________________.

Peuliniog [pei LIN yog] substantiu femení
1 "veinat" (cwmwd) del "centenar" (cantref) de Gwarthaf

:_______________________________.

peuoedd [PEI odh] (pl)
1 vegeu; pau

 

:_______________________________.

PH, ng [fii] substantiu femení
1) 1 lletra vint-i-u de l'alfabet gal.lès de vint-i-nou lletres
1
a,
2
b, 3 c, 4 ch, 5 d, 6 dd 7 e, 8 f, 9 ff, 10 g, 11 ng, 12 h, 13 i, 14 j, 15 l, 16 ll, 17 m, 18 n, 19 o, 20 p, 21 ph, 22 r, 23 rh, 24 s, 25 t, 26 th, 27 u, 28 w, 29 y

 
1 (1) Al segle 1800 es feia servir amb grafies que avui tenent ‘ff’: ‘Gorphenaf’ (Gorffennaf = juliol), ‘corph’ (corff = cos)
..2/ Utilitzat en gal·lès modern en alguns noms i paraules derivades d’aquestes: Philip (= Felip), Philistaidd (= filistí), Phoenicaidd (= fenici)
..3/ ph [f] és també al mutació aspirant de p
...(a) després de a (= i), â ( = amb), gyda ( = amb)
...(b) després de ei, 'i ( = el seu, la seva, els seus, les seves – d’ella)
pen (= cap), ei phen (= el seu cap - d'ella)
...(c) després de tri (= tres), chwe (= sis)
...(d) després de tra (= extremadament, molt)

:_______________________________.

pia, piod [PI a, PI od] substantiu femení
1 garsa (Sud); al Sud-est, la forma plural es pïaid {·PI ed}

:_______________________________.

pïaid [PI ed] (pl)
1 forma plural; vegeu: pia

:_______________________________.

piano, pianos [pi A no, pi A nos] substantiu masculí
1 piano

:_______________________________.

piau [PI e] (verb)
1 "que és el propietari de"

:_______________________________.

piau
2
y dewr biau’r dydd (“al valent pertany el dia”) qui no s’arrisca no pisa
3 ara’ deg piau hi tranquil·litza’t! no perdis la calma! no t’alarmis! (“lent bonic ho té”)
4 fi piau gwneud rhywbeth
em toca a mi fer alguna cosa (“(sóc) jo que-tinc (el) fer (d’) alguna cosa”)


 

:_______________________________.

pib, pibau [PIIB, PI be] substantiu femení
1 pipa

 (Gal.les del sud-est) mycu pib fumar amb pipa (al sud-est, una g inicial d’una consonant final és regularment c)
- pib glai, pibau clai [piib GLAI, pi be KLAI] substantiu femení
1 pipa d'argila
- pib mate [piib MA te] substantiu femení
1 pipa de mate (la Patagònia)

:_______________________________.

pibell, pibelli / pibellau [pi BELH, pi BE lhi / pi BE lhe] substantiu femení
1 tub, canó
- pibell fwyd, pibelli bwyd [pi belh VUID, pi be lhi BUID] substantiu femení
1 esòfag
- pibell wynt, pibelli gwynt [pi belh WINT, pi be lhe GWINT] substantiu femení
1 tràquea

:_______________________________.

pibydd, pibyddion [PI bidh, pi BØDH yon] substantiu masculí
1 flautista
2 (ocell) territ

 

pibydd tinwyn [ -bidh tin-win ] substantiu masculí
PLURAL pibyddion tinwyn [pi-bødh-yon tin-win ]
1
(Calidris fuscicollis) = ?
ETIMOLOGIA: ("flautista (de) cul blanc") (pibydd = flautista) + (tinwyn = de cul blanc)

 

:_______________________________.

pica [ pi -ka] adjectiu
1
punxegut
trwyn pica nas punxegut
blaen pica cap punxegut (de pal, barra, etc)
2
mordaç
mae tafod pica iawn ‘da hi té una llengua molt mordaç
3
brusc, sec
dyn pica home brusc
4
(situació) acrimoniós
mynd yn lled bica rhwng (y ddwy blaid) arribar a haver-hi indignació entre (els dos partits)
5
a la toponomia del sud amb el sentit de ‘punxegut’
..1/ Carreg Bica (‘(la) pedra punxeguda’) pedra a la muntanya de Mynydd Druma, a l’est de Bryn-coch SS7499 (comarca de Castell-nedd ac Aberafan) i a l’oest de Heol-las
SS6998 i Llwynbedw SS7098 (aquests dos pobles a la comarca de Abertawe)
..2/Carreg Bica (‘(la) pedra punxeguda’) Una pedra qur hi havia al castell de Caer-dydd.
Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911):
“CAREG-PICA (the peaked stone.) An artificial eminence or mound in the south-eastern angle of the outer wall of Cardiff Castle, behind the Glove and Shears inn, at the corner of Duke Street and North Street (1797, 1833.) It was probably thrown up in the Norman period, to afford a post of observation for the garrison. Its English name was Castle Mount (1845)” (Carreg-Pica. La pedra punxeguda.
Un eminència o putxet artificial a l’angle de’l sud-est de la muralla exterior del castell de Caer-dydd, darrera del Glove and Shears Inn (Hotel de la Guant i Cisalla) a la canotnada de Duke Street (carrer del Duc) i North Street (Carrer del Nord) (1797, 1833.). Probablament es va construir a la període normand, per donar una posta d’observació per a la guarnició. El seu nom anglès era Castle Mount (1845) (Putxet del castell).
..3/ Carn Bica (‘(la ) pila punxeguda (de pedres)’) 5km a l’oest de Crymych (comarca de Penfro)
..4/ Y Garn Bica (´la pila punxeguda (de pedres)) a l’est de Blaenrhondda (comarca de Rhondda Cynon Taf) a la muntanya de Mynydd Tynewydd
..5/ Maen Pica (‘(la) pedra punxeguda’). Pedra d’Efail-wen (11km ssw de Crymych) (comarca de Penfro)
..6/ Typica (‘(la) casa punxeguda)
Granja al nord-est de Bryncethin (comarca de Pen-y-bont ar Ogwr) a la carretera Heol Cefncarfan, que uneix Brycethin i Heol-y-cyw
(8) Cae Pica (‘(el) camp punxegut’) Un camp de Llys-faen (comarca de Caer-dydd)
Segons John Hobson Mathews (Mab Cernyw) a la seva obra 'Cardiff Records' (Archius de Caer-dydd) (1889-1911): “CAE-PICA (the peaked close).
A field in the parish of Lisvane (1597).” (Cae Pica – el tancat punxegut). Un camp a la parròquia de Llys-faen (1597),”
(9) Typica (‘(la) casa punxeguda) ATrehopcyn (comarca de Rhondda Cynon Taf) entre Pont-ty-pridd i Y Porth. Al mapa, el nom és ‘Typica Cottages’ (casetes de Typica) (En gal·lès seria ‘Tai Typica / Tai Bach Typica’)
(10) Twyn Pica (‘(el) turó punxegut’) turó al nord-est de Castell Nos, damunt Y Maerdy al la vall del riu Rhondda Fach (comarca de Rhondda Cynon Taf)
(11) Maespica (‘(el) camp punxegut’) granja al poble de Cwm-twrch Isaf (comarca de Powys)
6
pàl·lid
roodd ‘i gwynab ‘i’n bica iawn la seva cara era molt pàl·lida
7
esfilat, amb un cantó esfilat
Y geiniog ddrwg ei hoced
Sy’n bica yn y boced
Mae hi’n brathu fel y gweill
Nes tynnu’r lleill ar gerdded

Un penic dolent/ és esmolat a la butxaca (“[és] el penic dolent el seu frau que és esmolat a la butxaca”) / Mossega com agulles de fer punt / fins treure els altres a passejar
8
llest, difícil d’enganyar
ETIMOLOGIA: apparentment anglès pike (de la seva pronunciació com a disíl·llaba en anglès mitjà) (= puntona, punxa, pal de pelegrí); a la topnímia, pic, turó punxegut) < anglès antic pîc = eina punxeguda

:_______________________________.

picas, picasau [PI kas, pi KA se] substantiu femení
1 (Nord) puntomna, picola

:_______________________________.

pic dannedd, piciau dannedd [pik DA nedh, pik ye DA nedh] substantiu masculí
1 escuradents

:_______________________________.

piced, picedau [PI ked, pi KE de] substantiu masculí
1 piquet

:_______________________________.

picedu [pi KE di] (verb)
1 fer de piquet(s)

:_______________________________.

picedwr, picedwyr [pi KE dur, pi KED wir] substantiu masculí
1 vaguista que forma part d'un piquet

:_______________________________.

picen, picau [PI ken, PI ke] substantiu femení
1 torta
- picen ar y maen / maan, picau... [pi ken ar ø MAIN / MAAN, PI ke...] substantiu femení
1 "torta gal·lesa"
- picen de, picau te [pi ken DEE, pi ke TEE] substantiu femení
1 "torta de te"
- picen fach, picau bach [pi ken VAAKH, pi ke BAAKH] substantiu femení
1 "torteta"

:_______________________________.

picnic, picnics [PIK nik, PIK niks] substantiu masculí
1 picnic, berenar al camp

:_______________________________.

pictiwrs [pik -tiurs] substantiu masculí
1
y pictiwrs cine
mynd i'r pictiwrs anar al cine
yn y pictiwrs al cine
ETIMOLOGIA: anglès pictures = cine, < moving pictures imatges mogudes

 

:_______________________________.

pidlen
[pid -len] substantiu femení
(Gal·les del Nord)
1
penis
ETIMOLOGIA: (pid- + -len) aparentment la paraula pidyn (= penis) modificada sota la influència de gwialen (= vara, canya, penis)

:_______________________________.

pidyn [-din] substantiu masculí
PLURAL pidynnau [pi--ne]
1
penis
2
pidyn drewllyd Phallus impudicus un fong que fa una forta pudor ("penis pudent")
3
pidyn y gog (tipus de sarriassa) Arum maculatum ("(el) penis (de)l cucut")
4
pidyn y gog Eidalaidd sarriassa Arum italicum (= "'pidyn y gog' italià")
ETIMOLOGIA: gal·lès < britànic. Bretó pidenn substantiu femení (= penis) (també en gal·lès hi ha una forma obsoleta amb sufix femení piden = penis)

:_______________________________.

pidynnol [pi DØ nol] (adjectiu)
1 del penis

:_______________________________.

pig, pigau [PIIG, PI ge] substantiu masculí
1 punta

2 bec

3 broc

4 pic de muntanya
5 broc, galet, gal
pig tebot un broc de tetera
pig y tebot el broc de la tetera

 

:_______________________________.

pigiad [ pig -yad] substantiu masculí
PLURAL pigiadau [ pig- -de]
1 picada (de planta)
menyg i wrthsefyll pigiadau planhigion dreiniog
guants per resistir les pcacdes de plantes amb espines
2 fiblada, picada
pigiad pryfyn picada d’insecte
pigiad chwannen picada de puça
3 picada d’algun estri
pigiad cyllell picada de ganivet; per descriure una sensació de dolor
cafodd boen a oedd fel pigiad cyllell yn ei ochr chwith
va sentir un dolor com una picada de ganviet al seu costat esquerre
pigiad pìn picada d’agulla (amb cap)
pigiad nodwydd picada d’agulla
4 injecció
rhoi pigiad i dona una injecció a
cael cwrs o bigiadau gan y meddyg rebre un seguit d’injeccions delmetge
ETIMOLOGIA: (pig- arrel de pigio = picar, fiblar) + (-i-ad suffx)
NOTA: Gal·les del Sud: picad [pi-kad]
..1/La pèrdua de la i inicial de la síl·laba final és típica del sud
..2/ ës típic d’aquesta regió la desonorització de b / d / g a l’inici d’una síl·laba final (result: p / c/ t)


:_______________________________.

pigo pocedi [pi go po KE di] (*) pispar carteres

:_______________________________.

pigwr pocedi, pigwyr pocedi [pi gur po KE di, pig wir po KE di] substantiu masculí
1 carterista

pilipala [ -li -la] substantiu masculí
PLURAL pilipalod, pilipalau, pilipalas [pi -li -lod, -le, las]

(Gal·les del Sud)

1 pilipalau Pont-y-pwl ("les papallones de Pont-y-pwl") - antigament el sobrenom pels habitants d'aquesta ciutat de la comarca actual de Torfaen
ETIMOLOGIA: aparentment d'una paraula del sud-est pilai = papallona, d'un ve una forma dobla amb canvi de vocal al segon element pilai-palai (possiblement a la llengua dels infants - utilitzada pels adults amb els infants o entre nens); el diftong ai final en gal·lès col·loquial generalment es fa e, (pilai > pile), però en Gal·les del sud-est una e final > a, per tant pili-pala
NOTA: també bilibala com si fós 'en Bili (Guillemet) (d') (Y) Bala'; i a la vall del riu Tawe piliparla

 

:_______________________________.

pill [ pilh ] substantiu masculí

PLURAL pillion, pilliau [ pilh-yon, -lhe]
1
(Gal·les del Nord) pill o gân fragment d'una cançó
2
(Gal·les del Nord) fragment de poesia, vers
Dyma i chi bill bach o waith Myrddin ap Dafydd
Vet aquí un fragment de l'obra d'en Myrddin ap Dafydd
3
(Gal·les del Nord) ni una paraula, cap al·lusió
Yn yr adroddiad am addysg a diwylliant yng Nghymru methodd yr awduron â chynnwys pill am yr iaith Gymraeg
A l'informe sobre ensenyament i cultura a Gal·les els autors no van incloure cap al·lusió a la llengua gal·lesa
3
(Gal·les del Sud-est); broc
pill tebot broc de tetera
4
(Gal·les del Sud-est); (col·loquialment) boca
Cä dy bill! tanca la boca!
5
(Gal·les del Sud-est); cara que mostra dissatisfacció, mala cara (la boca sembla un broc)
gneud pill fer cara de desacord
6
(Gal·les del Sud-est); hen bill > 'en bill xerraire ("vell broc")
7
(Gal·les del Sud-est); pill lasyn cap plàstic o de metall d'un cordó de sabata per tal de que no s'esfilagarsi ??
8
(Gal·les del Sud-est); pill y lamp part d'una llum d'oli d'on sort el ble
ETIMOLOGIA: desconegut

pimp [pimp] substantiu masculí
PLURAL pimpiaid [pimp-yed]
1
proxeneta, homa que control putes i que viu dels seus ingressos
ETIMOLOGIA: gal·lès < anglès pimp (origen desconegut)

pimpio [pimp -yo] verb
1
fer de proxeneta
ETIMOLOGIA: (pimp = proxeneta) + (-io sufix per fer verbs)

:_______________________________.

pìn, pinnau [PIN, PI ne] substantiu femení
1 agulla de cap
2 (de vegades) llapis de tinta


:_______________________________.

pin-afal [ piin-a-val] substantiu masculí
PLURAL pin-afalau [ piin-a--le] 1 ananàs
ETIMOLOGIA: (pin = pi) + (afal = poma); la paraula gal·lesa pin-afal és una traducció literal de l'anglès pineapple ('pi + poma', poma de pi) que antigament no era l'ananàs sinó la pinya, a la qual s'assembla


:_______________________________.

pinc [PINGK] substantiu masculí
1 rosa (color)


:_______________________________.

piniwn [ pin -yun] substantiu masculí
PLURAL piniynau [ pin- -ne]
1
opinió
2
ym mhob pen mae piniwn tans caps, tans barrets; cadascú fa la seva pròpia interpetació de les coses ("dins cada cap hi ha una opinió")
ETIMOLOGIA: piniwn < opiniwn < anglès opinion < 1300- francès antic opinion < llatí opîniô = creança < opînârî = opinar

:_______________________________.

pinsiaid [PIN shed] substantiu masculí
1 pessic (de sal, etc)


:_______________________________.

pìn tei [ pin tei] substantiu masculí
PLURAL pinnau teis [ pi -ne teis]
1
agulla de corbata
ETIMOLOGIA: ("agulla (de) corbata") traducció de l'anglès tiepin; (pìn = argulla) + (tei = corbata)
NOTA: també el barbarisme teipin [tei-pin],, adaptació de l'anglès tiepin


pinwydden [pin-wø-dhen] substantiu femení
PLURAL pinwydd [ pin-widh]
1 pi
pren pinwydd = pi
nodwydd pinwydd fulla de pi
llwyn pinwydd pineda
Pinwydden Arfor Pinus pinaster = ??pi marítim
ETIMOLOGIA: (pinwydd = pins) + (-en sufix singulatiu); (pîn = pi) + mutació suau + (gwydd = arbres)

:_______________________________.

pïod [PI od] (pl)
1 forma plural; vegeu: pia

:_______________________________.

pioden, pïod [pi O den, PI od] substantiu femení
1 garsa
- pioden fôr, piod môr [pi o den VOOR, pi od MOOR] substantiu femení
1 garsa de mar

 

:_______________________________.

pi-pi [ pii -pii] substantiu masculí
1 (paraula de nens) pipí
 gwneud pi-pi fer pipí
cael pi-pi fer pipí
1 (verb sense objecte) fer pipí
Mae’r ci wedi pipi ar y llawr El gos ha fet pipí a terra
Dw i isio pi-pi Vull fer pipí
ETIMOLOGIA: cf anglès pee-pee, pee, francès pipi, català pipí, alemany das Pipi

:_______________________________.

pisho [pi-sho]
1
(verb) pixar; (substantiu) pixum; forma meridional de piso

pisio
[pi -syo] verb
1
pixar; vegeu piso

piso [pi -so] verb
1 pixar
2
Gal·les del Sud-est mwya gyd llefi di, lleia gyd bishi di
com més ploris, menys pixaràs (dit a un infant que plora constantment)
(gal·lès estàndard: mwyaf i gyd y llefi di, lleiaf i gyd y pisi di)
3
piso bwrw glaw ploure a bots i barrils ("pixar-tirar pluja"); també piso bwrw
substantiu masculí
substantiu masculí
4 pixum
5
piso dryw bach yn y môr una quantitat molt petita ("(el) pixum (d'un) petit cargolet al mar"); també piso dryw bach o piso dryw
mae pob tipyn yn help, fel y dywedodd y dryw wrth biso i'r môr
cada mica ajuda, com va dir el cargolet mentres pixava al mar
6
piso gwaed pixar sang
7
comarca de Penfro piso'r gwely ("pixar al llit") pixallits, lletsó
8
piso i'r gwynt ("pixar en el vent") ??escopir al vent; fer alguna cosa que fracassa, o que causa a l'autor conseqüences no desitjats;
també piso yn erbyn y gwynt ("pixar contra el vent")
9
piso yn eich cawl fer que algú no em faci més la guitza ("pixar a la vostra sopa")
fe bisa i yn ei gawl faré que no em faci més la guitza
10
expressions que refereixen a te fluix o cervesa fluixa
piso bobi pixum de policia
piso bronwen pixum de mostela
piso cath pixum de gat
piso crics pixum de grills
piso cwrcyn pixum de gat mascle
piso gwidw pixum de vídua
piso milgi pixum de llebrer
11
fel piso 'ffeirad (dit de cervesa fluixa) "com pixum d'un capellà"
12
fel piso mochyn yn yr eira fent zig-zag; dit de terrosos que no són rectes d'un camp llaurat ("com el pixum d'un porc al neu"); també fel piso mochyn
13
codi pais ar ôl piso ("aixecar vestit després de pixar") fer alguna cosa quan ja és massa tard i inútil
14
piso yn eich trywsus ("pixar en els vostres pantalons") dit d'algú que ha rebut un espant
ETIMOLOGIA: anglès piss (= pixar) < francès pisser (= pixar), si no és un manlleu directament del francès a gal·lès
NOTA: També pisio [pis-yo]; al sud pisho [pi -sho]

:_______________________________.

pishyn, pishiau [PI shin, PISH ye] substantiu masculí
1 peça
2 (col·loquial) moneda; estàndard = darn 3 noia atractiva

:_______________________________.

pishyn dwy, pishiau dwy [pi shin DUI, pish ye DUI] substantiu masculí
1 moneda de dos penics

:_______________________________.

pisyn [PI shin] substantiu masculí
1 vgeu: pishyn

:_______________________________.

piso [PI so] (verb)
1 pixar

y Pistyll Du [pi –stilh dii] substantiu masculí
1
topònim, Tonyrefail (“la cascada negra”)
Pant y Brad. Mae y lle hwn, bychan o ran rhif y preswylwyr, tua milltir o bentref poblogaidd Tonyrefail, ar y brif heol, yng nghyfeiriad Llantrisant. Enw mwyaf hynafol y lle yw y Pistyll Du, enw wedi ei roddi iddo oherwydd lliw y dwfr sy’n llifo oddiar fawn cyfagos (Hanes Tonyrefail - Atgofion am y Lle a’r Hen Bobl.
Thomas Morgan. 1899, Caerdydd. Tudalen 69. Orgraff ddiwygiedig gennym)
Pant y Brad (“El sot de la traicó”) Aquest lloc, petit quant a la quantitat dels seus habitnats, és aproximadament una milla del poble populós Tonyrefail, a la carretera principal cap a Llantrisant. El nom més antic del lloc és Y Pistyll Du (“la cascada negra”), un nom que li va ser donat a causa del color de l’aigua que flueix des de dalt de torba d’a prop.

 

:_______________________________.

pitfal [ pit -val] substantiu femení
1
tancat per animals extraviats; vegeu pitffald

:_______________________________.

pitfel [ pit -vel] substantiu femení
1
tancat per animals extraviats; vegeu pitffald

:_______________________________.

pitffald [ pit -fald] substantiu femení
PLURAL pitfaldiau [ pit-fald-ye] 1 tancat per animals extraviats
Nant y Bitffald rierol de Llanymawdwy, comarca de Gwynedd
Clos y Bitfel
(“camp del tancat”) a Aberriw, count comarca de Powys
ETIMOLOGIA: Apparentment una forma de l’anglès pinfold (=tancat per animals extraviats) < anglès antic “poundfald” (pund = tancat) + (fald = tancat).
Possiblement amb la influència del gal·lès “pit” (= pou), que és un manlleu anglès “pit” (= pou),

NOTA: Variants: pitfal [pit-val], pitfel [pit-vel], pitwel [pit-wel]


:_______________________________.

pitwel [ pit -wel] substantiu femení
1
tancat per animals extraviats; vegeu pitffald
Yn sir Ddinbych arferir y gair “gwarchae” am “bitwel” neu “bownd”
A la comarca de Dinbych es fa servir la paraula “gwarchae” enlloc de “pitwel” i “pownd” (aquestes dues paraules volen dir “tancat”)


 


___________________________________________________________________________
 

adolygiad diweddaraf / darrera actualització 2007-04-05

________________________________

sgript y gornel / script racocatala

________________________________

 

 

Free Hit Counters

(= nifer o weithiau yr agorwyd y tudalen hwn oddi ar 2007-04-05)

(= nombre de vegades que s'ha accedit a aquesta pàgina a partir de 2007-04-05)


___________________________________________________________________________